REGULAMIN KONCERTU EDA SHEERANA

odbywającego się w sierpniu 2022 roku w Warszawie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin niniejszy (dalej „Regulamin”) ma zastosowanie do koncertu Eda Sheerana odbywającego się w Warszawie, w sierpniu 2022 roku (dalej: „Impreza”), organizowanego przez FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203, zwaną dalej: „Organizatorem”.

2.Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Imprezy oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy (zwanym dalej: „Uczestnikiem”). Regulamin niniejszy wraz z dodatkowymi postanowieniami zawartymi w żółtej ramce na stronie Imprezy w serwisie sprzedaży biletów spółki Eventim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnym pod adresem www.eventim.pl (dalej: „Eventim”), stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu, jest jedynym i wyłącznym dokumentem regulującym warunki i zasady uczestnictwa w Imprezie ze strony Organizatora. W szczególności, do Imprezy nie mają zastosowania postanowienia ogólnego regulaminu imprez ustanowionego przez Organizatora. Niezależnie od powyższego Organizator informuje jednak, że do Imprezy mogą mieć zastosowanie inne regulaminy ustanowione przez podmioty trzecie, działające na rzecz lub we współpracy z Organizatorem, np. regulamin obiektu, na którym odbywa się Impreza lub regulamin sprzedaży biletów na Imprezę.

3.Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Organizatora w związku z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. Zakup biletu lub wzięcie udziału w Imprezie, odpowiednio, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na terenie Imprezy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

§ 2

PRAWO DO UDZIAŁU W IMPREZIE

1.Uprawnienie Uczestnika do wstępu na teren Imprezy wynika z posiadanego przez niego oryginalnego, cyfrowego biletu wstępu na Imprezę (dalej: „Bilet”), pochodzącego od dystrybutora uprawnionego przez Organizatora do sprzedaży biletów na Imprezę, tj. Eventim, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie sprzedaży biletów Eventim. Organizator zastrzega, że jedna osoba jest uprawniona do nabycia nie więcej niż 6 (sześć) Biletów na Imprezę.

2.Każdy Uczestnik Imprezy ma obowiązek zapoznać się wcześniej z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Każdy Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania innych, obowiązujących dla Imprezy regulaminów, w szczególności regulaminu obiektu, w/na którym odbywa się Impreza oraz regulaminu sprzedaży biletów Eventim.

3.W przypadku powzięcia przez Organizatora jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości danych, rzeczywistego stanu lub prawdziwości oświadczeń złożonych przez Uczestnika, związanych z nabyciem przez Uczestnika prawa do udziału w Imprezie (np. danych i oświadczeń złożonych w trakcie rejestracji), Organizator jest uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających takie dane, rzeczywisty stan lub oświadczenia, np. okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub złożenia dodatkowych oświadczeń lub oświadczeń w określonej formie (np. na piśmie).

4.Bilet uprawnia do wejścia i przebywania na terenie Imprezy wyłącznie jedną osobę. Zabronione jest odstępowanie Biletu innym osobom.

5.Bilety dzielą się na kategorie, uprawniające do wejścia na teren określonych stref w ramach Imprezy (np. płyta, trybuny).

6.Sprzedaż Biletów na Imprezę odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Eventim dostępnej pod adresem www.eventim.pl lub specjalnej aplikacji mobilnej Eventim (dalej: „Aplikacja Eventim”).

7.Bilety sprzedawane są po cenie określonej w treści Biletu. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu: „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.

8.Bilety na Imprezę mogą być nabywane wyłącznie przez konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Nabywanie biletów przez podmioty niebędące konsumentami (np. spółki prawa handlowego lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) stanowi naruszenie warunków i zasad niniejszego Regulaminu oraz regulaminu sprzedaży biletów Eventim i skutkuje anulowaniem transakcji. Dokonując akceptacji powyższych warunków i zasad nabywca Biletu oświadcza, że posiada status konsumenta.

9.Zakupiony Bilet na Imprezę nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych ani promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także nie może być używany do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

10.Dzieci poniżej 5 roku życia nie mają wstępu na Imprezę. Uczestnik Imprezy w wieku od 5 do 16 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest przebywanie pod opieką przedstawiciela ustawowego, posiadającego Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany przed wejściem na teren Imprezy pobrać i podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią i okazać je Organizatorowi.

11.Uczestnik imprezy w wieku od 16 do 18 lat bierze udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na teren Imprezy jest okazanie Organizatorowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Imprezie oraz odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez przedstawiciela ustawowego.

12.W ramach Imprezy funkcjonują specjalne kategorie Biletów, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, na odpowiednio wydzielone i oznaczone w ramach tych kategorii miejsca, przystosowane dla takich osób. W przypadku, kiedy Uczestnikiem posiadającym Bilet, o którym mowa powyżej, jest osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun takiej osoby jest uprawniony do nabycia Biletu na Imprezę w tej samej kategorii (tj. Biletu przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej). Każdej osobie niepełnosprawnej, o której mowa powyżej na podstawie takiego Biletu może towarzyszyć tylko jeden opiekun.

13.Wszyscy Uczestnicy na terenie Imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora Biletu oraz odpowiednich oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej. W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu lub oświadczeń lub w przypadku konieczności opuszczenia terenu Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora.

14.Stwierdzenie przez Organizatora na terenie Imprezy u danego Uczestnika braku Biletu lub odpowiednich oświadczeń, o których mowa w ust. 10 i 11 lub niemożność ich okazania przez Uczestnika na żądanie Organizatora, uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy przez Uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na terenie Imprezy.

15.W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy.

16.Organizator przypomina i prosi o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu, gdyż Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi ani wymianie, chyba że niniejszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 3

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY SPRZEDAŻY BILETÓW

1.Wszystkie Bilety w ramach Imprezy są biletami cyfrowymi i spersonalizowanymi, co oznacza, że wyłącznie osoba, która nabyła prawo wstępu na Imprezę zgodnie z postanowieniami niniejszego § 3 poniżej jest uprawniona do wejścia na teren Imprezy. Bilety są sprzedawane w formie tzw. Eventim.pass, zgodnie z regulaminem sprzedaży biletów Eventim. Prawo wstępu na Imprezę na podstawie Biletu przysługuje wyłącznie w oparciu o umowę (dalej: „Umowa”) zawieraną w momencie zakupu Biletu, ze spółką Eventim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-11 poniżej. Dowodem na okoliczność, że dana osoba jest stroną Umowy i, w efekcie, jest uprawniona do wstępu na teren Imprezy, jest Bilet, dostępny w ramach Aplikacji Eventim: przed wejściem na teren Imprezy posiadacz Biletu jest zobowiązany do okazania takiego Biletu, przypisanego do niego osobiście (weryfikacja imienia i nazwiska posiadacza Biletu jest możliwa w ramach Aplikacji Eventim) lub zeskanowania kodu znajdującego się na takim Bilecie w specjalnym czytniku, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Dodatkowym wymogiem jest okazanie przez posiadacza Biletu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a także potwierdzenia zakupu Biletu oraz innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich okazania wynika z Regulaminu (np. w zakresie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 10 lub 11 Regulaminu) lub z innych zasad i warunków mających zastosowanie do Imprezy, ustanowionych przez podmioty trzecie.

2.Przez dokument potwierdzający tożsamość należy rozumieć dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i wskazanie imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących daną osobę.

3.Organizator jest uprawniony do odmowy wstępu na Imprezę, w szczególności poprzez zablokowanie Biletu, posiadaczom Biletów, którzy nie nabyli skutecznie lub nie są w stanie wykazać nabycia uprawnienia do wstępu na teren Imprezy.

4.W przypadku nabycia Biletów dla kilku osób, osoba trzecia, której dane nie są przypisane do Biletu w sposób umożliwiający ich weryfikację za pośrednictwem Aplikacji Eventim, jest uprawniona do wejścia na teren Imprezy wyłącznie w tym samym czasie co posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu i widoczne w Aplikacji Eventim. W momencie wejścia na teren Imprezy, urządzenie końcowe nabywcy Biletu, którego dane są przypisane do Biletu jest przekazywane takim osobom trzecim w jego obecności, w celu okazania Biletu przez te osoby trzecie lub jego zeskanowania w specjalnym czytniku. Poprzez okazanie/zeskanowanie Biletu w momencie wejścia na teren Imprezy, osoba trzecia oświadcza, że jest uprawniona do wejścia na Imprezę. W przypadkach, o których mowa powyżej posiadacz Biletu, którego dane są przypisane do Biletu i widoczne w Aplikacji Eventim jest również zobowiązany do wejścia na teren Imprezy i udziału w Imprezie wraz z pozostałymi osobami, które okazały/zeskanowały Bilety w jego obecności.

5.Bilet może być wykorzystany przez nabywcę Biletu wyłącznie do prywatnego użytku; zabrania się odsprzedaży Biletów w celach komercyjnych. Odsprzedaż lub jakakolwiek inna forma przekazania Biletu osobom trzecim, innym niż nabywca Biletu lub osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej, jest dopuszczalna wyłącznie przy spełnieniu warunków opisanych w ust. 6 poniżej, jeżeli nie zachodzą jednocześnie przesłanki wyłączające dopuszczalność takiego przekazania, opisane w ust. 7 poniżej. Dalsze ograniczenia lub przypadki dopuszczalności odsprzedaży Biletów mogą być ustanowione w regulaminie sprzedaży biletów Eventim.

6.Nabywca Biletu jest uprawniony do jego sprzedaży osobie trzeciej na zasadach opisanych w niniejszym § 3 Regulaminu. Osoba trzecia, która nabywa Bilet zawiera odrębną Umowę z Eventim. Powyższe wymaga uzyskania zgody Organizatora, której Organizator niniejszym udziela, z zastrzeżeniem zgodności takich działań z zasadami opisanymi w ust. 7 poniżej. Jeżeli nabywca Biletu dokonał w ramach Umowy zakupu Biletów uprawniających do wstępu na teren Imprezy również osoby trzecie (na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej), sprzedaż Biletów przez tego nabywcę więcej niż 1 (jednej) osobie wymaga zawarcia odrębnych Umów z każdą z tych osób.

7.Aby zapobiec odsprzedaży Biletów po cenie wyższej niż cena wskazana na Bilecie, w szczególności w trosce o utrzymanie odpowiedniej struktury cenowej Biletów, jak również w celu zapobiegania przestępstwom związanym z udziałem w Imprezie oraz umożliwienia egzekwowania określonych kar i środków karnych, zgoda Organizatora na sprzedaż Biletu zgodnie z ust. 6 powyżej jest przyznawana wyłącznie w przypadku, jeżeli do sprzedaży Biletu dochodzi przez nabywcę Biletu, którego dane są przypisane do Biletu i następuje za pośrednictwem specjalnej platformy sprzedażowej udostępnianej przez Eventim i autoryzowanej przez Organizatora, prowadzonej pod adresem www.fansale.pl (dalej: „FANSALE”). W celu uniknięcia wątpliwości Organizator podkreśla, że zgoda na sprzedaż Biletu, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie obejmuje co do zasady (co nie wyłącza wyrażenia takiej uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora w indywidualnych przypadkach):

1)sprzedaży Biletów poza platformą FANSALE;

2)sprzedaży Biletów na aukcjach, platformach handlowych, stronach poświęconych sprzedaży/wymianie biletów, nieautoryzowanych przez Organizatora lub za pośrednictwem osób trzecich;

3)komercyjnej sprzedaży Biletów;

4)sprzedaży lub nieodpłatnego wydania Biletów w celach reklamowych lub marketingowych, w tym jako bonusy, prezenty, materiały promocyjne, nagrody lub element wyposażenia pakietów powitalnych lub podróżnych;

5)sprzedaży lub nieodpłatnego wydania Biletów bez wyraźnego odesłania do niniejszych zasad i warunków sprzedaży Biletów, w szczególności ograniczeń wynikających z ust. 4-11 niniejszego paragrafu.

8.Przekazywanie lub odsprzedaż Biletów z naruszeniem zasad opisanych w ust. 7 powyżej jest zakazana. Powyższe dotyczy również oferowania Biletów do sprzedaży, w przypadku jeżeli sprzedaż lub przekazanie Biletu w związku z taką ofertą miałaby nastąpić z naruszeniem postanowień ust. 7 powyżej.

9.W przypadku naruszenia zakazów wynikających z ust. 7 powyżej, Organizator oraz Eventim są uprawnieni do zablokowania Biletu lub kodu autoryzacyjnego na Bilecie i do odmowy posiadaczowi Biletu wstępu na Imprezę na podstawie takiego Biletu.

10.Bez ograniczeń uprawnień konsumentów w zakresie zwrotu Biletów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, nabywcy Biletów mają dodatkowo możliwość dokonania sprzedaży Biletów za pośrednictwem platformy FANSALE, na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie FANSALE. Organizator potwierdza, że Bilety sprzedane za pośrednictwem FANSALE, zgodnie z regulaminem tej platformy, są ważne i uprawniają do wstępu na teren Imprezy.

11.Nabywanie Biletów pod cudzym nazwiskiem, w szczególności przez operatorów platform internetowych, jest zakazane i stanowi naruszenie powyższego Regulaminu. Dodatkowe ograniczenia w zakresie nabywania Biletów mogą wynikać z zasad i warunków ustanawianych przez uprawnione podmioty trzecie (np. Eventim).

§ 4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.W zakresie zakazów wnoszenia oraz innych ograniczeń dotyczących przebywania na terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas Imprezy: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie Imprezy.

2.Zabronione jest także wnoszenie, wprowadzanie na teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:

a)profesjonalnego aparatu fotograficznego (ze zdejmowanym obiektywem), sprzętu do nagrywania oraz video; dopuszcza się posiadanie amatorskich aparatów do użytku osobistego oraz aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych;

b)instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem;

c)jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać, w ocenie Organizatora lub jego przedstawicieli, niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli ze spiczastym zakończeniem, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

d)flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu, przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, a tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub jego przedstawicieli;

e)toreb, torebek, worków, plecaków w formacie większym niż A4;

f)siedziska składanego lub turystycznego;

g)żywności lub napojów nabytych poza terenem Imprezy;

h)zwierząt.

3.W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na teren Imprezy rzeczy lub zwierzęcia, wbrew zakazom, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy takiego Uczestnika.

4.Każdy Uczestnik Imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń ochrony oraz przedstawicieli Organizatora. W szczególności, nieprzestrzeganie zasad i instrukcji bezpieczeństwa, agresywne zachowanie, zakłócanie spokoju, naruszanie dobrych obyczajów, a także przepisów prawa w zakresie ochrony nieletnich jest zakazane.

5.W związku z epidemią COVID-19 Organizator przypomina i zastrzega, że podczas Imprezy, w tym również przed wejściem na teren Imprezy, obowiązują określone, aktualne w danym momencie i przepisane prawem ograniczenia lub wymogi związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego w tym zakresie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora i podane do wiadomości np. na stronie internetowej Organizatora lub na stronie Imprezy prowadzonej przez Eventim. W ramach Imprezy lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać ograniczenia i wymogi w tym zakresie, określone także przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt lub teren, na którym odbywa się Impreza) – o ich szczegółach Uczestnik Imprezy zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej (w szczególności na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Imprezy lub w trakcie trwania Imprezy, także poprzez odpowiednie ogłoszenia, w tym na piśmie lub w formie komunikatów głosowych). Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i wymogów obowiązujących w związku z epidemią COVID-19 określa również § 5 Regulaminu.

6.Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania wyznaczy ochronę lub swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy.

7.Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na terenie Imprezy osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników Imprezy lub osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości, a także osobom, które nie przestrzegają zasad ustanowionych przez Organizatora oraz przez uprawnione podmioty trzecie.

8.Impreza może zostać w każdej chwili odwołana lub przerwana, jeżeli jej rozpoczęcie lub kontynuowanie może zagrażać bezpieczeństwu Uczestników lub osób trzecich. Organizator zastrzega także, że ze względu na epidemię COVID-19, istnieje ryzyko opóźnienia, zmiany zasad lub nawet rezygnacji z przeprowadzenia Imprezy ze względu na wprowadzenie określonych ograniczeń przez władze. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i wymogów obowiązujących w związku z epidemią COVID-19 określa również § 5 Regulaminu.

9.Zabronione jest tarasowanie lub zastawianie wyjść lub dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych lub hydrantów, a także innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

10.Uczestnik Imprezy, w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób lub mienia na terenie Imprezy powinien:

a)natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;

b)bezwzględnie stosować się do poleceń organów ochrony lub przedstawicieli Organizatora;

c)kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi;

d)unikać wywoływania paniki;

e)bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

§ 5

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

1.W związku z epidemią COVID-19, uczestnictwo w Imprezie, w tym wejście i przebywanie na terenie Imprezy może wiązać się z koniecznością spełnienia przez Uczestnika poniższych, dodatkowych warunków i zasad, wynikających z wymogów określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub nałożonych przez uprawnione do tego organy.

2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas epidemii COVID-19 Impreza może odbywać się w formie odmiennej od zakładanej przez Uczestnika, z uwagi na wprowadzenie określonych, oficjalnych wymogów. Powyższe oznacza w szczególności zarówno brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w danej Imprezie, na którą nabył uprawnienia wstępu, jak i zmianę określonych zasad i warunków uczestnictwa w Imprezie, w porównaniu do zakładanych i komunikowanych przez Organizatora w momencie nabycia przez Uczestnika Biletu.

3.W celu spełnienia wymogów w zakresie zachowania odpowiedniego dystansu, zapewnienia higieny oraz ochrony Uczestników Imprezy, Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w strefach oznaczonych pierwotnie jako stojące, na strefy siedzące, jak również do wskazania danemu Uczestnikowi miejsca na terenie Imprezy innego, niż określone na Bilecie.

4.W związku z nabyciem Biletu na Imprezę odbywającą się w trakcie epidemii COVID-19 może się okazać, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Imprezie także z uwagi na zmniejszenie, już po nabyciu Biletu przez danego Uczestnika, oficjalnych limitów uczestników, ustalonych pierwotnie i mających zastosowanie do Imprezy, np. w wyniku rosnącej liczby przypadków zachorowań. W takiej sytuacji Organizator oraz Eventim są uprawnieni do anulowania określonych Biletów, w indywidualnych przypadkach. Wybór Biletów, które będą podlegać anulowaniu zostanie dokonany w oparciu o przejrzystą, wykluczającą jakąkolwiek dyskryminację procedurę, zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami. W przypadku anulowania Biletu Uczestnik jest uprawniony do uzyskania zwrotu ceny Biletu – powyższe nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.Niezależnie od powyższego, Organizator jest uprawniony do odmowy wstępu na teren Imprezy Uczestnikowi, który:

1)narusza obowiązujące zasady i wytyczne w zakresie higieny, wprowadzone z uwagi na epidemię COVID-19;

2)jest zarażony wirusem SARS-CoV-2, miał kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub wykazuje typowe symptomy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (typowymi symptomami są np. gorączka, pogorszenie lub utrata smaku lub węchu, niezależnie od ich nasilenia);

3)przebywał w strefie ryzyka, w strefie wysokiego ryzyka lub w strefie dotkniętej odmianą wirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni, w wyniku czego podlega określonym obowiązkom, mającym wpływ na możliwość wstępu na teren Imprezy (np. kwarantanna, konieczność poddania się obowiązkowym testom, itp.).

6.Jeżeli z ważnych powodów (takich jak np. wprowadzenie oficjalnych wymogów w zakresie stosowania określonych środków ochrony i higieny) nabycie Biletu lub wejście na teren Imprezy jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków (np. konieczność noszenia maseczki) lub dostarczenia dokumentów lub deklaracji (np. zaświadczenia o szczepieniu, zaświadczenia o statusie ozdrowieńca, negatywnego wyniku testu, deklaracji o stanie zdrowia, deklaracji dotyczącej przebywania w strefach ryzyka), Organizator może być uprawniony, w zakresie oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, do żądania przedstawienia takiego dokumentu lub deklaracji przez Uczestnika przed jego wejściem na teren Imprezy oraz do weryfikacji, czy Uczestnik spełnia takie określone, oficjalne wymogi.

7.W celu umożliwienia ustalenia łańcucha zarażeń, w ramach walki z epidemią COVID-19, Organizator może być uprawniony lub zobowiązany (np. na podstawie obowiązujących przepisów lub oficjalnych nakazów) do utrwalenia danych kontaktowych Uczestnika i, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przekazania ich uprawnionym organom, na ich żądanie. W szczególności, w razie stwierdzenia przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie Imprezy, Organizator może zostać zobowiązany do przekazania takich danych kontaktowych oraz czasu, w jakim osoba zarażona przebywała na terenie Imprezy, odpowiednim organom zajmującym się ochroną zdrowia, w celu umożliwienia tym organom skontaktowania się z Uczestnikiem i zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii. Organ, o którym mowa powyżej może być również uprawniony do żądania od Uczestnika przekazania danych kontaktowych do innych osób, które przebywały z Uczestnikiem na terenie Imprezy w tym samym czasie.

8.W celach wskazanych w ust. 7 powyżej Organizator może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (telefon, adres e-mail), nazwy Imprezy, miejsca oraz numeru Biletu.

§ 6

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

1.Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

2.Organizator informuje, że nawet wdrożenie przez Organizatora, przy organizacji Imprezy, wszelkich koniecznych procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny Uczestników oraz zastosowanie przez Uczestnika wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa i higieny nie wyklucza całkowicie ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub innym organizmem chorobotwórczym (patogenem). Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i wymogów obowiązujących w związku z epidemią COVID-19 określa § 5 Regulaminu.

3.Organizator informuje, że nie zapewnia ubezpieczenia (np. od następstw nieszczęśliwych wypadków), które obejmowałoby swoim zakresem choroby, wypadki, straty lub uszkodzenia, które mogą powstać w związku z udziałem w Imprezie.

4.Organizator informuje, że każdy Uczestnik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć swoje rzeczy przed zaginięciem oraz nie powinien ich pozostawiać bez nadzoru w trakcie trwania Imprezy.

§ 7

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

1.Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym (np. happeningów, zbierania podpisów) na terenie Imprezy podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

2.Zabrania się prezentowania w trakcie Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

3.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu palenia, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz szczegółowych regulacji wprowadzonych na terenie, na którym organizowana jest Impreza.

4.Ze względów bezpieczeństwa, używanie w trakcie Imprezy latarek oraz innych urządzeń emitujących migające światło jest dozwolone wyłącznie w przypadku, jeżeli nie stwarza to zagrożenia dla innych osób, przebywających na terenie Imprezy.

5.Na terenie Imprezy należy stosować się do przekazywanych informacji, a także przestrzegać znaków nakazu i zakazu oraz poleceń wydawanych przez ochronę lub przedstawicieli Organizatora powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu Imprezy. W razie niebezpieczeństwa, Uczestnicy będą wezwani do niezwłocznego opuszczenia terenu Imprezy, w odpowiednim czasie. Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego i bezwarunkowego przestrzegania w tym zakresie poleceń ochrony oraz przedstawicieli Organizatora, a także wszelkich innych wytycznych wydawanych przez upoważnione do tego podmioty.

6.Zabrania się wypróżniania poza toaletami, a także śmiecenia, w tym wyrzucania przedmiotów, odpadów, opakowań itp., jak również stawania na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7.Zabrania sie usuwania i przemieszczania mebli, foteli oraz ławek z miejsc, w których zostały ustawione, a także ich ustawiania w przejściach i korytarzach oraz strefach stojących. Zabrania się wchodzenia na teren stref i budynków nieprzeznaczonych do użytku ogólnego, a także wspinania, przekraczania, pokonywania lub niedozwolonego korzystania z budynków oraz obiektów wyłączonych z użytkowania, takich jak fasady, ogrodzenia, ściany, barierki, systemy oświetleniowe, platformy kamer, drzewa, maszty i dachy. Wyjścia ewakuacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy nie są uprawnieni do wnoszenia na teren Imprezy własnych siedzisk oraz obiektów do stania.

§ 8

REKLAMACJE

1.Reklamacje związane z Imprezą mogą być składane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub przesłane e-mailem na adres: contact@fkpscorpio.pl w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Imprezy.

2.Składający reklamację winien podać: imię i nazwisko, przyczynę reklamacji, adres do korespondencji oraz adres e-mail.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona, a składający reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej złożenia. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku, kiedy Organizator stwierdzi naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz innych zasad i warunków uczestnictwa w Imprezie, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Imprezy i nakazania Uczestnikowi opuszczenia terenu Imprezy. W przypadku wykluczenia, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania żadnych świadczeń przysługujących z tytułu uczestnictwa w Imprezie, a także odszkodowań lub innych rekompensat, w tym pieniężnych.

2.Na Imprezie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany zasad, daty (w tym godziny), miejsca lub programu Imprezy, bez wcześniejszego uprzedzenia, z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się części lub całości Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna niezawiniona przez Organizatora przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy lub przypadki, gdy odwołanie albo zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub zapewnienia niezakłóconego przebiegu Imprezy, w tym w przypadku wprowadzenia przez władze publiczne określonych ograniczeń w zakresie organizacji Imprez, które uniemożliwiają odbycie się części lub całości Imprezy. W przypadkach, o których mowa powyżej, Uczestnikom przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa lub wynikające z odpowiednich odrębnych oświadczeń Organizatora lub regulaminów (np. regulaminu sprzedaży biletów Eventim).

4.Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

5.Niezależnie od postanowień ust. 4 Regulaminu, Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów i partnerów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor lub partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

6.Profesjonalne fotografowanie, filmowanie, jak również utrwalanie dźwięku lub video dla celów komercyjnych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Organizator oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do skonfiskowania sprzętu do nagrywania oraz aparatów i zatrzymania ich do czasu zakończenia Imprezy. Uczestnik może być z tego tytułu obciążony opłatą lub kosztami z tytułu przechowania. Filmy oraz inne materiały, na których został utrwalony przebieg części lub całości Imprezy mogą zostać skonfiskowane i przechowane przez Organizatora. Ich zwrot właścicielowi jest możliwy wyłącznie pod warunkiem wyrażenia przez właściciela materiałów zgody na ich usunięcie.

7.Organizator oświadcza, że nie jest zobowiązany ani nie wyraża zgody na udział w jakichkolwiek formach pozasądowego rozstrzygania sporów.

8.We wszystkich sprawach dotyczących Imprezy, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9.Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

10.Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na terenie Imprezy oraz na stronie www.fkpscorpio.pl, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: office@fkpscorpio.pl, jest przesyłany w formie e-mail.

11.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.