Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

Ochrona danych osobowych

I.Informacje ogólne:

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem przez Ciebie z strony internetowej dostępnej pod adresem www.fkpscorpio.pl (dalej: „Strona”) oraz kontaktowaniem się z nami.

Strona działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy korzystanie przez Ciebie ze Strony, wiąże się przetwarzaniem Twoich danych osobowych, to Administratorem Twoich danych osobowych jest FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności lub ochroną Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami:

a)na piśmie, na adres: FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa;

b)mailowo, na adres e-mail: rodo@fkpscorpio.pl, a w przypadku reklamacji na adres: contact@fkpscorpio.pl

II.Dane osobowe:

1.W zależności od sposobu korzystania ze Strony, Administrator może przetwarzać następujące informacje o Tobie:

a)w przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami (np. kierujesz do nas określone pytania, wnioski, reklamacje), zbieramy te informacje, które nam podajesz, takie jak: imię, nazwisko, Twoje dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji), a w przypadku kontaktu za pośrednictwem sieci Internet możemy również zbierać Twój adres IP; podanie przez Ciebie powyższych informacji jest dobrowolne, jednak w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez nas odpowiedzi w sprawie, w której się kontaktujesz konieczne jest podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz informacji do kontaktu (np. adresu e-mail, adresu do korespondencji);

b)w przypadku, kiedy korzystasz z naszej usługi wysyłki newslettera zbieramy następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail; podanie przez Ciebie powyższych informacji jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania newslettera; w ramach wysyłki newslettera możemy też przetwarzać Twój adres IP.

2.W przypadku, jeżeli informacje, które uzyskujemy stanowią Twoje dane osobowe, są one wówczas przetwarzane:

1)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody – w celach wysyłania do Ciebie newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody (rezygnacji przez Ciebie z usługi newslettera) albo do czasu zaniechania przygotowywania i wysyłania newsletterów przez Administratora, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

2)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, dotyczących składania reklamacji, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

3)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:

a)prowadzenie z Tobą korespondencji, w przypadku kiedy się z nami kontaktujesz, tj. odbierania korespondencji od Ciebie oraz sporządzanie odpowiedzi, w ramach której możemy udzielić Ci informacji, załatwić Twoją sprawę lub odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; dane są przetwarzane przez okres do 30 dni od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na otrzymaną od Ciebie wiadomość;

b)dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Informujemy jednocześnie, że nie zbieramy żadnych Twoich danych osobowych w trakcie zwykłego korzystania przez Ciebie ze Strony, tj. przeglądania treści znajdujących się na Stronie.

3.Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.

4.Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zachowanie poufności przesyłania danych osobowych drogą elektroniczną w ramach Strony oraz w ramach wysyłki newslettera jest w całości lub w części zabezpieczone za pomocą szyfrowania danych (certyfikat SSL lub TLS). Korzystając ze Strony możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

5.Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe lub informacje Ciebie dotyczące podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

6.Administrator informuje, że masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

9.Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia ani innego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest:

1)niezbędne do dochodzenia roszczeń;

2)niezbędne do celów reklamy, wyłącznie jednak po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

3)niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, tj. korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności oraz pod warunkiem utrwalenia przez Administratora dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści informacji o stwierdzeniu niedozwolonego korzystania przez Ciebie z usługi;

4)dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

10.Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie ust. 6 - 8 powyżej. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądałeś innej formy. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

11.Bez uszczerbku dla administracyjnych, pozasądowych lub środków ochrony prawnej przed sądem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo:

a)wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

b)do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznasz, że prawa przysługujące Ci na mocy przepisów RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem tych przepisów;

c)uzyskać od Administratora lub innego podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe odszkodowanie za poniesioną szkodę.

III.Pozostałe informacje:

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy Cię ponadto, że na Stronie zamieszczamy linki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Wykorzystujemy strony serwisów społecznościowych do informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach i do nawiązywania kontaktu z użytkownikami Strony. Przy wykorzystaniu powyższych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania innych witryn, a niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad działania takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej witryny.

IV.Polityka cookies:

Informujemy Cię, że Strona wykorzystuje pliki cookies. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi, szczegółowymi informacjami na ten temat.

Co to są pliki cookies:

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej na Twoim urządzeniu (telefon, laptop, komputer), z którego korzystasz podczas przeglądania Strony, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies zawierają informacje dotyczące Twojej aktywności na Stronie, które są wykorzystywane, w zależności od typu pliku, do różnych celów, w tym zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, zapamiętywania Twoich wyborów i preferencji, poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony, a także do celów reklamowych.

Szczegółowe typy oraz funkcje plików cookies wykorzystywanych na Stronie są opisane poniżej.

Jakie typy plików cookies są wykorzystywane na Stronie:

Z uwagi na pełnioną funkcję, Strona wykorzystuje następujące typy plików cookies:

a)niezbędne (konieczne) – są to pliki, które przyczyniają się do użyteczności Strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na Stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów Strony; Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek; wyłączenie obsługi tych plików cookies uniemożliwi Ci całkowicie lub częściowo dostęp do Strony;

b)preferencyjne – są to pliki cookies, które umożliwiają Stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik; wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że przy każdej kolejnej próbie wejścia na Stronę będziesz musiał dokonywać ponownie określonych wyborów, np. składać ponownie oświadczenie dotyczące wyboru języka;

c)statystyczne (analityczne) – są to pliki cookies, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje; pliki te służą nam do poprawy jakości świadczonych przez nas usług dostępu do Strony oraz prezentowanych na Stronie treści; statystyczne pliki cookies są anonimowe oraz nie są wykorzystywane w celach reklamowych (np. wyświetlania Ci reklam); wyłączenie obsługi lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że nie będziemy mogli rozwijać i udoskonalać naszych usług dostępu do Strony oraz jej zawartości;

d)marketingowe (reklamowe) – są to pliki cookies wykorzystywane przez nas lub podmioty trzecie w celach reklamowych; w ramach tej grupy plików znajdują się pliki cookies profilujące, analityczne, do celów remarketingu lub pliki cookies mediów społecznościowych; reklamowe pliki cookies służą w szczególności do:

stworzenia Twojego profilu, w celu dostarczania Ci reklam zgodnych z Twoimi preferencjami określonymi na podstawie analizy Twojej aktywności w Internecie;

prowadzenia działań w zakresie remarketingu, tj. dostarczania Ci treści reklamowych dotyczących produktów, które są podobne do tych, którymi wykazałeś zainteresowanie (np. kiedy odwiedzasz inne strony internetowe, wyświetlą Ci się produkty, które przeglądałeś na Stronie) lub mierzenia efektywności kampanii reklamowych naszych lub podmiotów trzecich;

zapamiętywania Twoich wyborów i aktywności na Stronie, aby prowadzić analizy statystyczne, dla nas lub podmiotów trzecich, poprzez śledzenie Twoich preferencji i zachowania przy przeglądaniu Strony, w celu dostarczania Ci spersonalizowanych reklam.

e)nieklasyfikowane - są to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek; nie stosujemy na Stronie plików cookie tego typu.

Z uwagi na okres przechowywania, Strona wykorzystuje następujące typy plików cookies:

a)sesyjne – są to pliki cookies tymczasowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu wyłącznie do czasu opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki;

b)stałe – są to pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

O tym, czy dany plik cookie jest plikiem sesyjnym, czy stałym oraz przez jaki okres taki plik jest przechowywany możesz dowiedzieć się z tabeli poniżej.

Zasady przechowywania plików cookies:

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojego zezwolenia.

Zgodę na przechowywanie wszystkich lub określonych plików cookies możesz wyrazić za pośrednictwem cookie banera wyświetlanego na Stronie. Raz wyrażoną zgodę możesz w dowolnej chwili wycofać lub zmienić w deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej Stronie.

Możesz także zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Możesz również usunąć zapisane pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki. Zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje Strony lub innych stron internetowych, które będziesz przeglądać w przyszłości. Zwróć proszę również uwagę, że wyłączenie obsługi określonych typów plików cookies może spowodować, że podczas kolejnych odwiedzin naszej Strony będzie Ci się wyświetlać baner, dotyczący wykorzystywanych przez nas plików cookies, wymagający podjęcia przez Ciebie określonych działań (np. akceptacji plików cookies).

Dodatkowe informacje:

Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszej Stronie. Za instalację tych plików cookies należących do podmiotów trzecich oraz wszelką aktywność związaną z tymi plikami, w tym zbieranie i przetwarzanie informacji, odpowiedzialne są te podmioty trzecie. Poniżej możesz zapoznać się z polityką cookies stosowaną przez te podmioty trzecie: YouTube, Spotify, Google.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat tego, w jaki sposób podmioty trzecie korzystają z plików cookies w celach reklamowych oraz jakie przysługują Ci w związku z tym możliwości, zapoznaj się proszę z informacjami dostępnymi na stronie:

Google

YouTube

Spotify

Określone informacje o tym, jak korzystasz z naszej Strony udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody, dane mogą być przekazywane do podmiotów, mających siedziby w państwach spoza UE, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony, wymaganego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności dotyczy to USA). W takich państwach istnieje prawdopodobieństwo, że organy będą miały dostęp do danych bez konieczności zastosowania w tym zakresie jakichkolwiek środków prawnych.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach https://www.fkpscorpio.pl/privacy-policy.

Prosimy o podanie identyfikatora Twojej zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Twojej zgody.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.fkpscorpio.pl