Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem przez Ciebie z strony internetowej dostępnej pod adresem www.fkpscorpio.pl (dalej: „Strona”) oraz kontaktowaniem się z nami.

Strona działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy korzystanie przez Ciebie ze Strony, wiąże się przetwarzaniem Twoich danych osobowych, to Administratorem Twoich danych osobowych jest FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788489, kapitał zakładowy: 200.000,00 złotych, numer NIP: 7010929037, REGON: 383531203 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności lub ochroną Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami:

a) na piśmie, na adres: FKP Scorpio Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa;

b) mailowo, na adres e-mail: rodo@fkpscorpio.pl, a w przypadku reklamacji na adres: contact@fkpscorpio.pl

Dane osobowe

1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, do których uzyskuje dostęp, kiedy korzystasz ze Strony w sposób określony w ust. 2 poniżej lub kontaktujesz się z nami.

2. W zależności od sposobu korzystania ze Strony, Administrator może przetwarzać następujące informacje o Tobie:

a) w przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami (np. kierujesz do nas określone pytania, wnioski, reklamacje), zbieramy te dane osobowe, które nam podajesz, takie jak: imię, nazwisko, Twoje dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji), a w przypadku kontaktu za pośrednictwem sieci Internet możemy również zbierać Twój adres IP; podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie niezbędnym do sporządzenia przez nas odpowiedzi w sprawie, w której się kontaktujesz konieczne jest podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz informacji do kontaktu (np. adresu e-mail, adresu do korespondencji);

b) w przypadku, kiedy korzystasz z naszej usługi wysyłki newslettera zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail; podanie przez Ciebie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania newslettera; w ramach wysyłki newslettera możemy też przetwarzać Twój adres IP;

Informujemy jednocześnie, że nie zbieramy żadnych Twoich danych osobowych w trakcie zwykłego korzystania przez Ciebie ze Strony, tj. przeglądania treści znajdujących się na Stronie.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody– w celach wysyłania do Ci newslettera, zawierającego informacje dotyczące Administratora oraz prowadzonej przez Administratora działalności, w tym informacje mogące stanowić informacje handlowe; dane są przetwarzane do czasu cofnięcia Twojej zgody(rezygnacji przez Ciebie z usługi newslettera) albo do czasu zaniechania przygotowywania i wysyłania newsletterów przez Administratora, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, dotyczących składania reklamacji, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:

a) prowadzenie z Tobą korespondencji, w przypadku kiedy się z nami kontaktujesz, tj. odbierania korespondencji od Ciebie oraz sporządzanie odpowiedzi, w ramach której możemy udzielić Ci informacji, załatwić Twoją sprawę lub odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; dane są przetwarzane przez okres do 30 dni od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na otrzymaną od Ciebie wiadomość;

b) dochodzenie roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

4. Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim wbrew niniejszej polityce.

5. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zachowanie poufności przesyłania danych osobowych drogą elektroniczną w ramach Strony oraz w ramach wysyłki newslettera jest w całości lub w części zabezpieczone za pomocą szyfrowania danych (certyfikat SSL lub TLS). Korzystając ze Strony możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, to dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

6. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe lub informacje Ciebie dotyczące podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi reklamowe, usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi IT. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator informuje, że masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

10. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia ani innego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest:

1) niezbędne do dochodzenia roszczeń;

2) niezbędne do celów reklamy, wyłącznie jednak po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w tym celu;

3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, tj. korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności oraz pod warunkiem utrwalenia przez Administratora dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treści informacji o stwierdzeniu niedozwolonego korzystania przez Ciebie z usługi;

4) dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

11. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania - udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie ust. 7-9 powyżej. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że zażądałeś innej formy. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

12. Bez uszczerbku dla administracyjnych, pozasądowych lub środków ochrony prawnej przed sądem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo:

a) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

b) do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uznasz, że prawa przysługujące Ci na mocy przepisów RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych z naruszeniem tych przepisów;

c) uzyskać od Administratora lub innego podmiotu przetwarzającego Twoje dane osobowe odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Polityka cookies

1. Informujemy Cię, że nasza Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

2. Na Stronie wykorzystywane są wyłącznie pliki cookies preferencyjne – są to pliki cookies zapamiętujące wybrane przez Ciebie opcje w ramach Strony w zakresie wyświetlanej Ci informacji (banera) na temat wykorzystywanych plików cookies. Pliki te są plikami stałymi (trwałymi) i są przechowywane przez okres 1 tygodnia. Wyłączenie obsługi, odrzucenie lub usunięcie tych plików cookies spowoduje, że przy każdej kolejnej próbie wejścia na Stronę ponownie wyświetli Ci się baner z informacją na temat plików cookies oraz ponownie będziesz proszony o złożenie oświadczenia w zakresie akceptacji plików cookies.

3. Zgoda na cookies:

1) podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest Ci informacja (baner) na temat stosowania przez nas plików cookies; kliknięcie przycisku „Akceptuję” oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności; kliknięcie przycisku „Odrzucam” lub zamknięcie tej informacji (ikona „X”) oznacza, że takiej zgody nie wyraziłeś, co rodzi konsekwencje opisane w pkt 2 powyżej; możesz cofnąć raz wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub usuwając te pliki, zgodnie ze wskazówkami opisanymi w ppkt 3) poniżej;

2) korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona; każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera; logi obejmują m.in. datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz; logi zapisywane i przechowywane są na serwerze; dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji; logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem;

3) możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na instalację określonych plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z której korzystasz; możesz również usunąć zapisane pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki; poniżej znajdziesz informacje dotyczące modyfikacji ustawień plików cookies w zależności od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

4) zanim dokonasz odpowiednich zmian w zakresie obsługi plików cookies w ramach ustawień swojej przeglądarki pamiętaj, że wyłączenie obsługi jednego lub więcej plików cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje Strony lub innych stron internetowych, które będziesz przeglądać w przyszłości; zwróć proszę również uwagę, że wyłączenie obsługi określonych typów plików cookies może spowodować, że podczas kolejnych odwiedzin naszej Strony będzie Ci się wyświetlać baner, dotyczący wykorzystywanych przez nas plików cookies, wymagający podjęcia przez Ciebie określonych działań (np. akceptacji plików cookies).

Pozostałe informacje

W ramach niniejszej polityki prywatności informujemy Cię ponadto, że na Stroniezamieszczamy linki do serwisów społecznościowych i innych rodzajów witryn stron trzecich. Wykorzystujemy strony serwisów społecznościowych do informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach i do nawiązywania kontaktu z użytkownikami Strony. Przy wykorzystaniu powyższych linków należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi witrynami, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które podajesz podczas odwiedzania innych witryn, a niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad działania takich witryn. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności mającym zastosowanie do danej witryny.

Informujemy Cię również, że pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody, dane mogą być przekazywane do podmiotów, mających siedziby w państwach spoza UE, które nie zapewniają należytego poziomu ochrony, wymaganego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w szczególności dotyczy to USA). W takich państwach istnieje prawdopodobieństwo, że organy będą miały dostęp do danych bez konieczności zastosowania w tym zakresie jakichkolwiek środków prawnych.